Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Telewizor LCD marki PHILIPS 32PFL7762D, Monitor SAMSUNG Synkmaster 943NW
Numer sprawy: KM 4393/13
Data: 2015-08-26, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-08-2015r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________
Lp.Nazwa ruchomości                        Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
____________________________________________________________________
1. Telewizor LCD marki PHILIPS 32PFL7762D
wraz z pilotem i kablem zasilającym 1 [szt.]      350,00zł **)               262,50zł

2. Monitor SAMSUNG Synkmaster 943NW
nr ser. MY19H9FQA11701F                   1 [szt.]        75,00zł **)                  56,25zł

____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Telewizor LCD marki PHILIPS 32PFL7762D wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 35,00zł
2. Monitor SAMSUNG Synkmaster 943NW nr ser.  MY19H9FQA11701F- wysokość rękojmi wynosi 7,50zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczeni

Przedmiot aukcji: Konsola gier Play Station 3CECH 4004C, Telewizor LCD SAMSUNG LE32S62B
Numer sprawy: KM 7752/14
Data: 2015-08-26, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-08-2015r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

__________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                            Ilość  Wartość szacunkowa  Cena wywołania
__________________________________________________________________

1. Konsola gier Play Station 3CECH 4004C
wraz z padem i kablem zasilającym   1 [szt.]            500,00zł **)               250,00zł

2. Telewizor LCD SAMSUNG LE32S62B
wraz z pilotem i kablem zasilającym  1 [szt.]            500,00zł **)               250,00zł

__________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj.:

1. Konsola gier Play Station 3CECH - 4004C wraz z padem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł

2. Telewizor LCD SAMSUNG LE32S62B wraz z pilotem i kablem zasilającym - wysokość rękojmi wynosi 50,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: lokal mieszkalny nr 8 o łącznej powierzchni 38,30 m2 położony w miejscowości Barnim nr 24, gm. 74-422 Warnice
Numer sprawy: KMP 307/99
Data: 2015-08-19, godzina: 8:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 40.255.00zł
Cena wywoławcza: 30.191.25zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  19-08-2015r. o godz. 08:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Franciszek Korkuć stanowiącej:

-  lokal mieszkalny nr 8 o łącznej powierzchni 38,30 m2 położony w miejscowości Barnim nr 24, gm. 74-422 Warnice, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00014250/8 

wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości do 10/100 części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr SZ2T/00009184/6.

Suma oszacowania wynosi 40.255,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     30.191,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.025,50zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia 18-08-2015r. do godz. 16.00  w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: nieruchomość gruntowa działka nr 48/101 o powierzchni 0,1670 ha, zabudowa budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, położona: Sowno 146, gmina Stargard Szczeciński
Numer sprawy: KM 611/11
Data: 2015-08-19, godzina: 13:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 456.622.00zł
Cena wywoławcza: 342.466.50zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  19-08-2015r. o godz. 13:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Wojciech Cieplichiewicz stanowiącej:

nieruchomość gruntowa działka  nr 48/101 o powierzchni 0,1670 ha, zabudowa budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, położona: Sowno 146, gmina Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00105166/0 

Suma oszacowania wynosi 456.622,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     342.466,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45.662,20zł.

 Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 18-08-2015r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2015 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.