Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości


Brak licytacji w tej kategorii.

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: nieruchomość gruntowa, niezabudowana
Numer sprawy: KM 6002/10
Data: 2016-08-10, godzina: 8:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 33609.00zł
Cena wywoławcza: 25206.75zł

Treść obwieszczenia:
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-08-2016r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Anny Lis stanowiącej:

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona nr 6/4, o łącznej powierzchni 0,0977ha, położona w miejscowości Pyrzyce, obręb 0002, 74-200 Pyrzyce, gmina Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2T/00033118/0.
   Przeznaczenie nieruchomości: Decyzja nr 06/2010- pozwolenie na budowę z dnia 28.01.2010r. znak PPiGiK 7331/176/09/2010 budowa 4 budynków mieszkalnych z poddaszem użytkowym i garażami. Egzekucja z nieruchomości w sprawie o sygn. akt KM 6002/10 prowadzona wobec dłużnika Anny Lis, co do której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Wydział I Cywilny wyrokiem zaocznym z dnia 21 lutego 2013r. (sygn. akt I C 1844/12) uznał za bezskuteczną wobec wierzyciela Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego w Pyrzycach umowę darowizny nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 6/4 dokonaną na rzecz Izabeli Wawrzyniak i Krzysztofa Wawrzyniak (akt notarialny - umowa darowizny z dnia 12 pażdziernika 2010r., rep. 4700/2010)

Suma oszacowania wynosi 33 609,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 206,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 360,90zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 09-08-2016r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Przedmiot aukcji: lokal mieszkalny
Numer sprawy: KMP 128/91
Data: 2016-08-10, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 115919.00zł
Cena wywoławcza: 86939.25zł

Treść obwieszczenia:
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-08-2016r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Waldemara Babula:

- lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 11 o łącznej powierzchni 43,33m2 położonego: 74-200 Pyrzyce, ul. Kilińskiego 3B, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00006674/7

 Suma oszacowania wynosi 115.919,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86.939,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.591,90zł.

Rękojmia powinna być złożona w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Olejnik do dnia 09-08-2016r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2016 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.