Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości


Brak licytacji w tej kategorii.

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: nieruchomość gruntowa
Numer sprawy: KM 15393/15
Data: 2018-04-10, godzina: 14:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: wtreściobwieszczenia
Cena wywoławcza: wtreściobwieszczenia

Treść obwieszczenia:
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-04-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Jerzy Nackowicz:
  1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 72/15 obręb 04 Kobylanka, o powierzchni 3451 m2, położonej: 73-108 Kobylanka, powiat Stargardzki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00113846/0
Suma oszacowania wynosi 168.754,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 112.502,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.875,40zł.
  1. nieruchomości gruntowej nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 72/14 obręb 04 Kobylanka, o powierzchni 0.3458 ha, położonej: 73-108 Kobylanka, powiat Stargardzki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00113847/7
Suma oszacowania wynosi 124.108,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82.738,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.410,80zł.
  1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 72/18 obręb 04 Kobylanka, o powierzni 3456 m2 , położonej: 73-108 Kobylanka, powiat Stargardzki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1T/00112986/6
Suma oszacowania wynosi 98.807,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65.871,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.880,70zł.
  1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 217/1 obręb 19 Skalin, o łącznej powierzchni 1.1100 ha, położonej: 73-102 Skalin, gmina Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00107406/9

Suma oszacowania wynosi 66.156,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44.104,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.615,60zł.
Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 09-04-2018r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia musi znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 09-04-2018r. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym). Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uzgodnionym przez komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.komornik.stargard.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik SądowyŁukasz Budaj

Przedmiot aukcji: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym
Numer sprawy: KMP 258/96
Data: 2018-04-11, godzina: 09;40
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 22.306.00zł
Cena wywoławcza: 16.729.50zł

Treść obwieszczenia:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2018 r. o godz. 09.40 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 27 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Henryk Polberk stanowiącej:
  • nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oznaczonej nr ewidencyjnym 369/3 obręb 01 Wierzbno o powierzchni 398 m2, położona w miejscowości Wierzbno przy ul. Głównej nr 46, gmina Warnice, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00002265/9

Suma oszacowania wynosi 22.306,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16.729,50zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 230,60zł.
Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 10-04-2018r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia musi znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 10-04-2018r.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym).Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uzgodnionym przez komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.komornik.stargard.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik SądowyŁukasz Budaj

Przedmiot aukcji: lokal mieszkalny
Numer sprawy: KM 62/16
Data: 2018-04-11, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 90.508.00z
Cena wywoławcza: 60.338.66zł

Treść obwieszczenia:
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1T/00096833/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2018r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 27, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Marka Błachucińskiego stanowiącej:
  • lokal mieszkalny nr 20 o powierzchni 53,54 m2 położonego: 73-110 Stargard, ul. Główna 11, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00096833/0. Do lokalu nr 20 przynależą 2 pomieszczenia przynależne - pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 5,00 m2 oraz 6 m2.

Suma oszacowania wynosi 90.508,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60.338,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.050,80zł.
Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj do dnia 10-04-2018r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia powinna znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj.w dniu 10-04-2018 r. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym). Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uzgodnionym przez komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.komornik.stargard.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik SądowyŁukasz Budaj

Przedmiot aukcji: niewydzielona część noeruchomości
Numer sprawy: KM 971/15
Data: 2018-04-19, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: wtreściobwieszczenia
Cena wywoławcza: wtreściobwieszczenia

Treść obwieszczenia:
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-04-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja:
- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Piotra Chmielowca stanowiącej nieruchomość gruntowa (działka numer 43/30) o łącznej powierzchni 0,6834ha, zabudowana domem mieszkalnym wolnostojącym, nieruchomość położona: w miejscowości Krzemlin 63, gmina Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00024586/5
Suma oszacowania wynosi 379.371,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 284.528,25zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37.937,10zł.
- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Iwony Chmielowiec stanowiącej nieruchomość gruntowa (działka numer 43/30) o łącznej powierzchni 0,6834ha, zabudowana domem mieszkalnym wolnostojącym, nieruchomość położona: w miejscowości Krzemlin 63, gmina Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00024586/5
Suma oszacowania wynosi 379.371,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 284.528,25zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37.937,10zł.
- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Piotra Chmielowiec stanowiącej nieruchomość rolna niezabudowana (działka numer 53) o łącznej powierzchni 1,0000ha położonej: 74-200 Pyrzyce, Krzemlin, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00003924/4
Suma oszacowania wynosi 8.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6.150,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 820,00zł.
- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Iwony Chmielowiec stanowiącej nieruchomość rolna niezabudowana (działka numer 53) o łącznej powierzchni 1,0000ha położonej: 74-200 Pyrzyce, Krzemlin, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00003924/4
Suma oszacowania wynosi 8.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6.150,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 820,00zł.
Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasza Budaja do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 18-04-2018r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie Szczecińskim 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia musi znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 18-04-2018r.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym).
Sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej tj. działki nr 53, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00003924/4 podlega pod regulację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i tak zgodnie z przepisem art. 2A ust.1 ustawy: nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.  Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.Zgodnie z art. 2A ust.2 powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.
Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uzgodnionym przez komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.komornik.stargard.pl
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik SądowyŁukasz Budaj

Przedmiot aukcji: lokal mieszkalny
Numer sprawy: KM 5228/13
Data: 2018-04-23, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 37.869.00zł
Cena wywoławcza: 28.401.75zł

Treść obwieszczenia:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ2T/00017046/6
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-04-2018r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Ewa Bodel stanowiącej:
  • lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni 39,00m2 położony: Mironów 9, gmina Lipiany, powiat Pyrzycedla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00017046/6

Suma oszacowania wynosi 37.869,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28.401,75zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.786,90zł.
Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj do dnia 20-04-2018r. do godz. 15.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia powinna znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj.w dniu 20-04-2018 r.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym).Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uzgodnionym przez komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.komornik.stargard.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik SądowyŁukasz Budaj

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2018 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.