Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości

Przedmiot aukcji: Samochód Audi A6 nr rej. S413KGF rok prod. 1998 r.
Numer sprawy: KM 1764/14
Data: 2014-10-28, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 2400.00zł
Cena wywoławcza: 1800.00zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-10-2014r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika, tj. Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 64A odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________
Nazwa ruchomości               Ilość     Wartość szacunkowa     Cena wywołania
_____________________________________________________________________
Samochód Audi A6 nr rej. S413KGF
rok prod. 1998 r.                  1 [szt.]          2 400,00zł **)                1 800,00zł

_____________________________________________________________________
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać na terenie firmy HOLOWANIE RADEK, Strachocin 50. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 240,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: Samochód Volkswagen Touran 2.0 TDI nr rej. ZST17869, rok prod. 2006
Numer sprawy: KM 2483/11
Data: 2014-10-28, godzina: 10:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 17900.00zł
Cena wywoławcza: 13425.00zł

Treść obwieszczenia:
UWAGA: LICYTACJA ODWOŁANA!

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 335/115, o łącznej powierzchni 0,5648ha, położona w miejscowości Storkowo, gmina Ińsko, powiat Stargard Szczeciński
Numer sprawy: KM 7430/09
Data: 2014-10-27, godzina: 10:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 59.812.00zł
Cena wywoławcza: 39.874.67zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-10-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 27, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Robert Olaniecki

- nieruchomość gruntowa, niezabudowana, działka oznaczona numerem 335/115, o łącznej powierzchni 0,5648ha, położona w miejscowości Storkowo, gmina Ińsko, powiat Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00120702/1.

Suma oszacowania wynosi 59.812,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     39.874,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.981,20zł.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 24-10-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia

Przedmiot aukcji: nieruchomość zabudowana (działka numer 230/8) o łącznej powierzchni 0,0429ha będąca przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089r. położona: 73-110 Stargard Szczeciński, ul.Kochanowskiego
Numer sprawy: KM 3648/10
Data: 2014-11-13, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: 58.186.00zł
Cena wywoławcza: 38.790.67zł

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-11-2014r. o godz. 12:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 25, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: Tadeusza Chirkowskiego i Honoraty Chirkowskiej stanowiącej:

nieruchomość zabudowana (działka numer 230/8) o łącznej powierzchni 0,0429ha będąca przedmiotem użykowania wieczystego do dnia 05.12.2089r. położona: 73-110 Stargard Szczeciński, ul.Kochanowskiego, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00049970/8 

Suma oszacowania wynosi 58.186,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     38.790,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.818,60zł. 

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 12-11-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Przedmiot aukcji: Niewydzielone części nieruchomości stanowiące własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, o łącznej powierzchni 50,2300 m2 położonego: 74-240 Lipiany, ul. Jedności Narodowej 17 B
Numer sprawy: KM 4246/10
Data: 2014-11-14, godzina: 14:30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Cena oszacowana: w_treści_obwieszczenia
Cena wywoławcza: w_treści_obwieszczenia

Treść obwieszczenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-11-2014r. o godz. 14:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17-19, w sali nr  27 odbędzie się druga licytacja

- 4/6 niewydzielonej części nieruchomości dłużnika  Zygmunta Karweckiego stanowiącej  własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, o łącznej powierzchni 50,2300 m2  położonego: 74-240 Lipiany, ul. Jedności Narodowej 17 B, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipianach, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00026528/5

Suma oszacowania wynosi 52.869,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   35.246,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.286,90zł.

-  1/6 niewydzielonej części nieruchomości dłużnika Tomasza Karweckiego stanowiącej  własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, o łącznej powierzchni 50,2300 m2  położonego: 74-240 Lipiany, ul. Jedności Narodowej 17 B, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipianach, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00026528/5

Suma oszacowania wynosi 13.217,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     8.811,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.321,70zł.

-  1/6 niewydzielonej części nieruchomości dłużnika Wiesława Karweckiego stanowiącej  własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, o łącznej powierzchni 50,2300 m2  położonego: 74-240 Lipiany, ul. Jedności Narodowej 17 B, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipianach, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ2T/00026528/5

Suma oszacowania wynosi 13.217,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     8.811,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.321,70zł.

Nabycie udziałów w wysokości 1/6, 1/6 i 4/6 będzie skutowało nabyciem całego własnościowego spółdzielczego  prawa do lokalu mieszkalnego nr 15 położonego: 74-240 Lipiany, ul. Jedności Narodowej 17B.

Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 13-11-2014r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Pozostałe zdjęcia dostępne po wciśnięciu "więcej" pod treścią obwieszczenia.

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2014 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.