Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości


Brak licytacji w tej kategorii.

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: nieruchomość gruntowa
Numer sprawy: KM 2364/13
Data: 2017-03-09, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 155.304.00zł
Cena wywoławcza: 116.478.00zł

Treść obwieszczenia:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - asesor komorniczy Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-03-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Dorota Feszczak stanowiącej:

 - nieruchomość gruntowa działka oznaczona numerem 117 obręb 04 Kicko o powierzchni 300 m2, zabudowana budynkiem miszkalnym w zabudowie zwartej, położona w miejscowści Kicko nr 21, gmina Stara Dąbrowa, powiat Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00024490/8.

 Na podstawie umowy darowizny z dnia 01-12-2004r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 8358/2004 sporządzonym przez notariusza Leszka Pietrakowskiego w Kancelarii Notarialnej w Stargardzie Szczecińskim na prawie własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz Janusza Dłużniewskiego została ustanowiona nieodpłatna dożywotnia służebność domu, polegająca na przeznaczeniu do jego wyłącznego użytku dwóch pokoi położonych po lewej stronie korytarza i kuchni, znajdujących się na parterze domu. Służebność nie została ujawniona w księdze wieczystej.


Wartość rynkowa nieruchomości określona została przez biegłego na kwotę 289.704,00 zł.
Natomiast podana niżej suma oszacowania i cena wywołania uwględnia wartość rynkową nieodpłatnej dożywotniej służebność domu ustanowionej na rzecz Janusza Dłużniewskiego, która określona została przez biegłego: na kwotę: 134.400,00 zł tak więc:

Suma oszacowania wynosi 155.304,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116.478,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.553,04zł.

 Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Macieja Olejnika - Zastępca Łukasz Budaj do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 08-03-2017r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia musi znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 08-03-2017r. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym). Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uzgodnionym przez komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.komornik.stargard.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                           

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2017 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.