Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim

Licytacje ruchomości


Brak licytacji w tej kategorii.

Licytacje nieruchomości

Przedmiot aukcji: działka gruntu
Numer sprawy: KM 5377/13
Data: 2018-02-14, godzina: 12:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 327.827.00zł
Cena wywoławcza: 245.870.25zł

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-02-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników Wioletta Jakubiak i Bernad Marcin Jakubiak stanowiącej:
  • działka gruntu nr 365, o powierzchni 0,0789ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym, położona w miejscowości Skalin nr 24/2, gmina Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00057500/2.
Suma oszacowania wynosi 327.827,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 245.870,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jes 32.782,70zł.
Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 13-02-2018r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia musi znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 13-02-2018r. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym). Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uzgodnionym przez komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Komornik SądowyŁukasz Budaj


Przedmiot aukcji: lokal mieszkalny
Numer sprawy: KMP 15/16
Data: 2018-02-21, godzina: 8:30
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 107.416.00zł
Cena wywoławcza: 80.562.00zł

Treść obwieszczenia:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-02-2018r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 29, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Sławomira Orzechowskiego
  • lokalu mieszkalnego numer 2 o powierzchni 46,25 m2 położonego: 73-110 Stargard, ul. Jugosłowiańska 34, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00098718/2
Do lokalu mieszkalnego nr 2 przynależy pomieszczenie przynależne piwnica o powierzchni 18,47m2.
Suma oszacowania wynosi 107.416,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80.562,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.741,60zł.
Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj do dnia 20-02-2018r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia powinna znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj.w dniu 20-02-2018 r. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym). Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uzgodnionym przez komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.komornik.stargard.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik SądowyŁukasz Budaj


Przedmiot aukcji: niewydzielona część nieruchomości
Numer sprawy: KM 2273/14
Data: 2018-02-22, godzina: 11:00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Cena oszacowana: 1/2niewydzielonejczęścinieruchomości
Cena wywoławcza: 1/2niewydzielonejczęścinieruchomości

Treść obwieszczenia:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-02-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 25, odbędzie się pierwsza licytacja:
  • 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Artura Medyńskiego stanowiącej nieruchomość gruntowa działka nr 36/5, obręb 03, o powierzchni 1009m2 zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi w zabudowie wolnostojącej: budunek mieszkalny nr 1 piętrowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Osiągnięto stan tzw. developerski. Powierzchnia użytkowa budynku wg. projektu 127,08m2; budunek mieszkalny nr 2 piętrowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Osiągnięto stan tzw. developerski. Powierzchnia użytkowa budynku wg. projektu 125,82m2. Nieruchomość położona w miejscowości Stargard, ul. Morska 63, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1T/00107549/3

Suma oszacowania wynosi 367.290,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 338.825,02zł. (cena wywołania jest powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36.729,00zł.
  • 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Agnieszki Medyńskiej stanowiącej nieruchomość gruntowa działka nr 36/5, obręb 03, o powierzchni 1009m2 zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi w zabudowie wolnostojącej: budunek mieszkalny nr 1 piętrowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Osiągnięto stan tzw. developerski. Powierzchnia użytkowa budynku wg. projektu 127,08m2; budunek mieszkalny nr 2 piętrowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Osiągnięto stan tzw. developerski. Powierzchnia użytkowa budynku wg. projektu 125,82m2. Nieruchomość położona w miejscowości Stargard, ul. Morska 63, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1T/00107549/3

Suma oszacowania wynosi 334.406,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 308.489,53zł. (cena wywołania jest powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33.440,60zł.
  • 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Artura Medyńskiego stanowiącej nieruchomość gruntowa działka nr 36/4, obręb 03 o powierzchni 230m2, położonej: Stargard ul. Morska, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1T/00107549/3

Suma oszacowania wynosi 10.053,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.273,89zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.005,30zł.

  • 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Agnieszki Medyńskiej stanowiącej nieruchomość gruntowa działka nr 36/4, obręb 03 o powierzchni 230m2, położonej: Stargard ul. Morska, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1T/00107549/3

Suma oszacowania wynosi 9.070,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8.367,07zł. (cena wywołania jest powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 907,00zł.
  • 1/4 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Artura Medyńskiego stanowiącej nieruchomość gruntowa, działka nr 36/6 o łącznej powierzchni 35 m2 położonej: 73-110 Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00107550/3

Suma oszacowania wynosi 629,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 580,25zł. (cena wywołania jest powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62,90zł.
  • 1/4 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Agnieszki Medyńskiej stanowiącej nieruchomość gruntowa, działka nr 36/6 o łącznej powierzchni 35 m2 położonej: 73-110 Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00107550/3

Suma oszacowania wynosi 664,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 612,54zł. (cena wywołania jest powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66,40zł.
  • 1/4 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Artura Medyńskiego stanowiącej nieruchomość gruntowa, działka nr 36/7 o łącznej powierzchni 250 m2 położonej: 73-110 Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00107550/3

Suma oszacowania wynosi 4.496,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4.147,56zł. (cena wywołania jest powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 449,60zł.
  • 1/4 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Agnieszki Medyńskiej stanowiącej nieruchomość gruntowa, działka nr 36/7 o łącznej powierzchni 250 m2 położonej: 73-110 Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00107550/3

Suma oszacowania wynosi 4.740,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4.372,65zł. (cena wywołania jest powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 474,00zł.
Komornik w oparciu o art. 106c pkt 2 w zw. z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) wystawia fatkury VAT.


Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 21-02-2018r. do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia musi znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 21-02-2018r. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym). Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uzgodnionym przez komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.komornik.stargard.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik SądowyŁukasz Budaj

Wyszukiwanie licytacji:


Wybierz kategorię:
Szukane słowo:
Data licytacji od:
  
Data licytacji do:
  

 

Copyright © 2007-2018 by Kancelaria Komornicza w Stargardzie Szczecińskim.